Bản Quyền

Về Bản Quyền

Bản quyền của các văn bản, hình ảnh, nhãn hiệu, sản phẩm, tên công ty, lo go v.v. được đăng trên trang web của APKMody thuộc về APKMody hoặc của chủ sở hữu tài sản tương ứng. Những tác phẩm này không được chuyển hướng hoặc trích dẫn mà không được phép, trừ khi được luật bản quyền cho phép, chẳng hạn như “sao chép để sử dụng riêng” hoặc “trích dẫn”.

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Mặc dù đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng trên trang web của APKMody, nhưng APKMody không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của người dùng sử dụng thông tin trên trang web này. Trong mọi trường hợp, APKMody sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do người dùng truy cập trang web này gây ra. Chúng tôi tôn trọng bản quyền, tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số “DMCA” và các luật bản quyền hiện hành khác.

APKMody có thể chấm dứt quyền truy cập của người dùng bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi nhận được thông báo hợp lệ. Những người vi phạm nhiều lần sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi trang web của chúng tôi.

Nếu bạn nhìn thấy việc vi pham quyền đăng tải về tài sản trí tuệ lên trang web APKMody mà không được sự đồng ý của bạn, bạn có thể gửi thông tin chi tiết về việc vi phạm đó đến [email protected]. Bạn nên tham khảo 17 USC §512 để tuân thủ các yêu cầu của luật này.

Chú ý APKMODY là nơi mọi người có cùng sở thích và đam mê trò chơi, ứng dụng, nói chuyện về những niềm vui khi chơi game và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải.

Cập nhật lần cuối 1:02 PM - 07/06/2022